ทีมบริหาร

ณัฐพล เจริญวงศ์

ตำเเหน่ง : ตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล
คติประจำใจ : ทุกอย่างเป็นไปได้ หากลงมือทำ
คุณสมบัติเด่น : เชี่ยวชาญในการวางแผนทุนการศึกษาและกองทุนเกษียณอายุ

คุณวุฒิ/ใบรับรอง

– หลักสูตร Fellow Chartered Financial Practitioner ( FChFP )
– หลักสูตร Certified Financial Practioner (CFP ) module1
– หลักสูตร Investment Consultant
– เลขที่ใบอนุญาต IC License 046600
– เลขที่ใบอนุญาต ตัวแทนประกันชีวิต 5501055269
– เลขที่ใบอนุญาต นายหน้าประกันวินาศภัย 6204038619

การศึกษา

ปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี

นิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิยาลัยเชียงใหม่

มัธยมศึกษา

โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ

ประสบการณ์ทำงาน

– ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล บริษัทเอไอไอจำกัด
– เจ้าหน้าที่การตลาด ธนาคารกสิกรไทย
– Food Stylist นิตยสารแพรว