ทีมบริหาร

ปิยะ ลาดสา

ตำเเหน่ง : ผู้จัดการภาค
คติประจำใจ : โลกนี้คือละคร
คุณสมบัติเด่น : ไม่ตื้อลูกค้า

คุณวุฒิ/ใบรับรอง

FChFP

การศึกษา

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มัธยมศึกษา

โรงเรียนชัยมงคลพิทยา

ประสบการณ์ทำงาน

ตัวแทนประกันชีวิต บริษัทเอไอเอ