ทีมบริหาร

วราภรณ์ มะโนวรรณา

ตำเเหน่ง : ตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงิน
คติประจำใจ :
คุณสมบัติเด่น : – 

คุณวุฒิ/ใบรับรอง

– ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต เลขที่ 6201013591
– ที่ปรึกษาทางการเงินใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป เลขที่ 114008

การศึกษา

ปริญญาตรี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประสบการณ์ทำงาน

FA Standard Program 2020