ทีมบริหาร

ศิริรัตน์ เจริญวงศ์
(นิจ TRG)

ตำเเหน่ง : ผู้จัดการภาคอาวุโส
คติประจำใจ : มองทุกอย่างด้วยความเข้าใจ ความสำเร็จเกิดขึ้น 2 ครั้งเสมอ ครั้งแรกเกิดจากความคิด ครั้งที่สองเกิดจากการลงมือทำ
คุณสมบัติเด่น :

คุณวุฒิ/ใบรับรอง

– Million Dollar Round Table (MDRT) ปี 2020
– Fellow Chatered Financial Practitioner (FChFP)
– Chartered Life Practitioner (ChLP)
– Investment Consultant Single License
– ใบอนุญาตตัวแทนตัวแทนประกันชีวิต 3601022155
– ใบอนุญาตนายหน้าวินาศภัย 6204018218
– ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน 053302
– หลักสูตร Life Underwriter Training Council Fellow ( LUTCF)
– หลักสูตร Tax Planning

การศึกษา

ปริญญาโท

Mini MBA Chulalongkorn University

ปริญญาตรี

– วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยาคลินิค) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– นิเทศศาสตร์บัณฑิต (วิทยุโทรทัศน์) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มัธยมศึกษา

โรงเรียนศึกษานารี

ประสบการณ์ทำงาน

– ตัวแทนประกันชีวิต
– นายหน้าประกันวินาศภัย
– ผู้แนะนำการลงทุน
– ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทเอไอเอ
– กรรมการผู้จัดการ บริษัทนักออกแบชีวิตจำกัด ตั้แต่ปี 2561 – ปัจจุบัน
– นักจิตวิทยา ระดับ 6 โรงพยาบาประสาทเชียงใหม่